ОСНОВИТЕ НА СТАНДАРДОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ – ISO 9001:2008

Цели на обуката:

ISO 9001 стандардот ги прецизира основните барања за системот за управување со квалитет кои организацијата мора да ги исполни за да докаже дека е способна за производството на своите производи (воедно тука се вклучуваат и услугите). Со тоа се овозможува и стекнување на доверба кај корисниците, подобрување на работните способности и продуктивноста, одржување на стабилно ниво на квалитет согласно барањата на клиентите, создавање можност за освојување на нови пазари како и зголемуање на уделот на постоечките како и многу други придобивки. Со помош на оваа обука ќе се информирате за принципите на стандардот како и за условите и придобивките  од неговата примена.

Агенда:

  1. Вовед во ISO стандардите;
  2. Клучни термини;
  3. Што е ISO 9001;
  4. Кои се барањата на стандардот;
  5. Документација и ревизии;
  6. Кои се придобивките за компанијата од примената на стандардот;
  7. Кои се обврските за вработените со примената на стандардот.

Обуката е наменета за:

Сите организации кои сакаат да го подобрат начинот на управување, без оглед на големината или дејноста на организацијата.