ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА HACCP СИСТЕМОТ

Цели на обуката:

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) е систем на принципи и правила, со кои се обезбедува превентивна заштита на безбедноста и здравствената исправност на храната, која стигнува до крајните потрошувачи. Овој систем настанал со цел да ги елеминира несаканите случаи како што се: труења предизвикани од здравствено неисправна храна, разни врсти на заболувања кои се пренесуваат преку храна, конзумирање на здравствено неисправна храна, присуство на непожелни состојки или туѓи тела во храната и слично. HACCP системот, претставува низа на последователни активности, со кои врз основ на анализа на ризикот и превентивните мерки, се обезбедува производство на здравствено исправни и хигиенско соодветни прехранбени производи со високо ниво на квалитет.

Агенда:

Обуката е наменета за:

За сите оние кои работат во прехранбената индустрија, угостителството, трговија, дистрибуција како и за сите оние коишто сакаат да се запознаат со HACCP системот.