CE ознака

Цели на обуката:

Оценувањето на сообразноста претставува постапка на вреднување на производот или услугата, процесите, системите, личноста или организацијата во однос на барањата на стандардот или во однос на техничките прописи поради:

Агенда:


Обуката е наменета за:

Сите кои се вклучени во дизајн, развој, производство и продажба на производи кои се пласираат на европскиот пазар. Ова ги вклучува, инженерите за дизајн, проект менаџерите, менаџери за квалитет, менаџери за продажба. Особено оние кои потпишале декларација за сообразност.

Ова обука има за цел да ги информира оние кои не ги разбираат барањата за CE ознаката, но и да се разјаснат одредени сегменти на оние кои имаат некои предзнаења за овој концепт.