ЗАКОНИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ОСИГУРУВАЊЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА, ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Цели на обуката:

Семинарот се организира со цел да се запознаат учесниците, претставниците од трговските субјекти и институциите, со актуелностите и последните измени во Законот за здравствената заштита, Законот за здравственото осигурување, како и Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност” (Службен весник на РМ, бр. 61 од 17.04.2015 година).

Агенда:

Сесија 1
•    Законот за здравствената заштита 
•    Законот за здравственото осигурување 
•    Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
•    Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
•    Правилници донесени и поврзани со овие измени и нивна практична примена
•    Дискусија

Сесија 2
•    Практична примена на изменетите и дополнети закони 
•    Пополнување на МПИН пресметка за користење на ослободување за придонеси и персонален данок брз основа на новите мерки за вработување
•    Примери 
•    Дискусија

Обуката е наменета за:

Претставници од сите трговски субјекти кои секојдневно се соочуваат со оваа проблематика, сектори за човечки ресурси, правни сектори, менаџери и сопственици, како и претставници од јавните институции на Република Македонија.