ВИДОВИ НА КАМАТИ И ТЕЧЕЊЕ НА КАМАТИ, ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ И ПРЕКИНУВАЊЕ НА ОСТАВИНСКАТА ПОСТАПКА И ПАРНИЦИ ВО ВРСКА СО НАСЛЕДУВАЊЕТО

Цели на обуката:

Обуката се организира со цел за поподробно запознавање на адвокатите и правниците во финансиските институции со видовите на камати и течење на каматите, договорите за кредит како и прекинување на оставинската постапка и парници во врска со наследувањето. Обуката ќе се реализира со примери од пракса, студија на случаи и можност учесниците да поставуваат прашања и активно да учествуваат со свои дискусии.

Агенда:

1.ВИДОВИ НА КАМАТИ И ТЕЧЕЊЕ НА КАМАТИ

2.ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

3.ПРЕКИНУВАЊЕ НА ОСТАВИНСКАТА ПОСТАПКА И ПАРНИЦИ ВО ВРСКА СО НАСЛЕДУВАЊЕТО

Обуката е наменета за:

Aдвокати и правници во финансиски институции.