СОЛИДАРНИ ОБВРСКИ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ТУЖБА ОД АСПЕКТ НА НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА

Цели на обуката:

Обуката се организира со цел за поподробно запознавање со  Законот за облигационите односи и Законот за стечај во делот на побивање на должниковите правни дејства. Исто така учесниците ќе се запознаат со надомест на штета причинета од управител на друштвото. На крајот на обуката ќе се води расправа и за прашања кои се од интерес на учесниците.

Агенда:

1.    

 
2. Проблеми при подготвување на тужби согласно најновите измени на Законот за парничната постапка 

Обуката е наменета за:

За претставници од сите трговски друштва кои секојдневно се соочуваат со оваа проблематика, правни сектори, сектори за човечки ресурси, менаџери и сопственици.