ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА СУДСКА ПРЕСУДА, ПАУЗИ И ОДМОРИ, КАКО И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИМАРНА И СУДСКА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ СО ПРИМЕРИ ОД СУДСКА ПРАКСА

Цели на обуката:

Обуката се организира со цел обработка на специфичностите од последните измени и дополнувања на Законот за работните односи на Република Македонија.

На крај ќе се води расправа и за прашања кои се од интерес на учесниците.

Агенда:

1.    Престанување на важноста на договорот за вработување врз основа на судска пресуда чл.102 од ЗРО
2.    Паузи и одмор чл.132-155 од ЗРО
-Дневен,неделен и годишен одмор
-Платен одмор
-Неплатено отсуство
-Отсуство од работа и
-Мирување на работен однос
3.    Најнови измени во ЗРО за престанок на работен однос поради возраст
4.    Заштита на работниците поради бременост и родителство чл.161-171 од ЗРО
5.    Остварување и заштита на правата, обврските и одговорностите од работен однос  чл.181 од ЗРО
           -Примарна заштита и
           -Судска заштита
6. Застареност при донесување на одлука за отказување на договор за вработување, чл.94 од ЗРО

Обуката е наменета за:

За претставници од сите трговски друштва кои секојдневно се соочуваат со трудово-правната проблематика, правни сектори, сектори за човечки ресурси, менаџери.