ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС ОД ЛИЧНИ И ДЕЛОВНИ ПРИЧИНИ И КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Цели на обуката:

Обуката се организира со цел обработка на специфичностите од последните измени и дополнувања на Законот за работните односи на Република Македонија, посебно измените кои се однесуваат на престанок на работен однос од лични и деловни причини и колективните договори. На крај се води расправа и за прашања кои се од интерес на учесниците.

Агенда:

1.    Кршење на работниот ред и дисциплина и на работните обврски како предуслов за отказ на договорот за вработување во согласност со Законот за работните односи – пречистен текст (Објавен во Сл.Весник на РМ бр.54/2013 од 15.04.2013 година):

2.    Постапка за откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и работодавачот предвидени во ЗРО од чл.70 до чл.75:

3.    Правна заштита 

4.    Колективни договори 

Обуката е наменета за:

За претставници од сите трговски друштва кои секојдневно се соочуваат со трудово-правната проблематика, правни сектори, сектори за човечки ресурси, менаџери.