ТОЛКУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ СО КОИ СЕ ОВОЗМОЖУВА ОТКУП НА СТАЖ И ОТПИС НА КАМАТА ЗА НЕПЛАТЕНИ ПРИДОНЕСИ

Цели на обуката:

Целта на обуката е толкување на измените на Законот за пензиското и инвалидското осигурување со кои се овозможува откуп на стаж и отпис на камата за неплатени придонеси.

Агенда:
1.    Имплементација на Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување
- постапка за отпишување на камати, рокови за плаќање на неппалтените придонеси.
2.    Имплементација на Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
    - можност за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување за период до 31 декември 2008;
    - постапка за утврдување на правото на плаќање на придонес.
3.    Прашања и дискусии по останати теми од областа на пензиското и инвалидското осигурување

Обуката е наменета за:

За претставници од сите претпријатија и институции кои ќе треба да ги применуваат одредбите кои се опфатени со Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување и Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и коишто сакаат да се запознаат со најновите измени на законот.