КАМАТА НА ПАРИЧНИ ПОБАРУВАЊА, ПРАВО И ОБВРСКА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВОР НА ПРИХОД НА ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ

Цели на обуката:

Агенда:

  1. Поим, видови и значење на каматата.
  2. Правно регулирање на каматата.
  3. Определување на задоцнувањето на должникот како значаен момент од кој започнува да тече камата.
  4. Право на камата на различните видови на парични побарувања кои произлегуваат од облигационите односи во кои стапуваат субјектите.
  5. Дали доверителот може да се откаже од правото на камата?
  6. Практични примери.
  7. Дискусија.


Обуката е наменета за:

Обуката е наменета за сите субјекти кои со тужба се обраќаат до судот за остварување на парично побарување со цел со правилно поставување на барањето за исплата на камата, на полесен и побрз начин да ги остварат своите побарувања.