ДЕЛОВНИ И ДАНОЧНИ АСПЕКТИ КАЈ ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

Цели на обуката:

Обуката се организира со цел обработка на специфичности од областа на трансферни цени. Истата е насочена кон разрешување на одредени прашања и дилеми за правилно донесување на одлуки во врска со сметководствените политики кај поврзани субјекти.

Агенда:

I. Правен основ, критериуми и регулатива во врска со поврзани субјекти
1.    Законска регулатива
2.    Критериуми 
3.    Остварување на преовладувачко влијание, заемно учество и друштва кои дејствуваат заедно
4.    Деловни аспекти на формирање на трансферни цени
•    Политика на формирање на трансферни цени
5.    Даночни аспекти на формирање на цени
•    Закон за данок од добивка  (измени од 01.01.2009)

II. Трансферните цени во функција на интерното известување
•    Трансферни цени во пракса

III. Консолидирани финансиски извештаи и консолидирана годишна сметка на владејачко друштво
•    Консолидиран биланс на успех
•    Консолидиран биланс на состојба 
•    Консолидиран извештај за парични текови, промени во главнината и       
•    други објаснувачки белешки

IV. Известувања за поврзаноста кон НБРМ – уредба за пополнување на годишни извештаи за вертикална и хоризонтална поврзаност  

Обуката е наменета за:

Широк спектар на корисници (сметководители и други заинтересирани лица, трговски друштва, јавни претпријатија, трговци поединци и други деловни субјекти).