Курс за Словенечки јазик

Курсот за словенечки јазик е наменет пред сè, за почетници и за деловни луѓе на кои им е потребно да го научат или да го збогатат своето познавање за комуникација на овој јазик. Наменет е и за сите лица кои имаат потреба од остварување на деловна комуникација со партнери кои се лоцирани во Словенија и кои го говорат словенечкиот јазик.

Како функционира програмата?

Програмата е осмислена како функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнување во текот на наставните часови.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот?

Видови курсеви:      

  1. Основно ниво за изучување словенечки јазик 
  2. Средно ниво за изучување словенечки јазик
  3. Високо ниво за изучување словенечки јазик
  4. Специјализирани курсеви за изучување словенечки јазик од области на: медицина, технички науки, информатика, економија и др.

Општи информации: