Курс за Германски Јазик

Курсот по германски јазик е наменет пред сè, за почетници и за деловни луѓе на кои им е потребно да го научат или да го збогатат своето познавање за комуникација на овој јазик. Наменет е и за сите лица кои имаат потреба од остварување на деловна комуникација со партнери кои се лоцирани во Германија и кои го говорат германискиот јазик.

Како функционира програмата?

Програмата е осмислена како функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнување во текот на наставните часови.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот?

Видови курсеви:      

 1. Општи курсеви по деловен германски јазик
  - Деловен германски јазик - почетно ниво
  - Деловен германски јазик - средно ниво
  - Деловен германски јазик - напредно ниво
 2. Специјалистички курсеви по деловен германски јазик
  - Деловен германски  јазик за правници
  - Деловен германски јазик за маркетинг и менаџмент
  - Деловен германски јазик за финансии и банкарство
  - Деловен германски јазик за медицина и фармација
  - Деловен германски јазик за туризам, хотелиерство и угостителство

Општи информации: