Курс за изготвување на проекти за аплицирање на повици од ИПАРД 2 програмата

По успешната реализација на ИПАРД 1 Република Македонија потпиша закон  за ратификација за рамковна спогодба за прописи за реализација на ИПАРД 2 програмата за кофинасирање.

Проекти кои ќе се кофинасираат со 65% од вкупната вредност на инвестицијата се сите одржливи проекти од примарно земјоделство, преработка на земјоделски производи и диверзификација во рурални средини, создавање на производи од непрехрамбени активности (градежништво, производство на мебел, преработка на метали, преработка на минерални суровини и др.), туризам, занаетчиство, домови за социјална грижа за деца и стари лица, фитнес центри, кампови и семејни куќи за туризам, обновливи извори на енергија и др.

Курсот ќе даде образложение за тоа како да ја кофинансирате вашата идеја и бизнис односно ќе Ви покаже како:

За време на курсот детално ќе биде објаснето и прикажано:

Курсот е наменет за консултанти кои имаат основни познавања од бизнис економија  и менаџери на претпријатија кои ќе бидат оспособени самостојно да ја подготват апликацијата за ИПАРД и да го подготват деловниот план за планираната инвестиција.

Програма на курсот:
1 ден    

2 ден    

3 ден    

4 ден    

5 ден    

6 ден    

7 ден    

8 ден    

9 ден    

10 ден    

11 ден    

12 ден    

13 ден    

14 ден