Објавен на: 04.10.2019

Отворен до: 18.11.2019

Врз основа на член 9 став 1 точка б од Законот за ратификација на Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финасиската помош на Унијата за Република Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за „Земјоделство и рурален развој” (ИПАРД) („Сл. весник на РМ“ бр. 38/2016), врз основа на Дел II мерка Диверзификација на фармите и развој на бизниси точка 11 од Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2014-2020 („Сл. весник на РМ“ бр. 177/2016), и врз основа на член 6 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020 („Сл. весник на РМ“ бр. 64/2016) и („Сл. весник на РСМ“ бр. 58/2019)

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

на 04 октомври 2019 година објавувa

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019
за доставување на барања за користење на средства од
ИПАРД Програмата 2014-2020

 

За повеќе информации на следниот линк:http://ipard.gov.mk/mk/soopstenija/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b1%d1%80-01-2019-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0/